Regulamin (obowiązuje po 25.12.2014)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mynook.pl

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

I.INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowegomynook.pljestMynook Barbara Buksakowska, Kornelia Nuszel s.c , 81-381 Gdynia ulica Gen. Józefa Bama 29B/9.
wpisany dnia 9.11.2012 roku do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nr. NIP: 5862279586, nr.REGON 221775767, który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jakoSPRZEDAWCA.

2.NABYWCĄw sklepie internetowymmynook.plmoże być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. NABYWCA może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ telefonicznie pod numerami telefonu: 692299608 lub 509431005, na adres e-mail:sklep@mynook.pl

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepuinternetowego mynook.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym mynook.pl, dostarczania zamówionych towarów NABYWCY, uiszczania przez NABYWCĘ ceny sprzedaży towarów, uprawnienia NABYWCY do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych NABYWCY oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

II. ZAMAWIANIE TOWARU

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej SPRZEDAWCYmynook.pllub e-mailem wysłanym na adressklep@mynook.pllub listownie na adres pocztowy sprzedawcy. Koszt połączenia według taryfy operatora.

2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym mynook.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

5. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji NABYWCA proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.

7. Zamówienie nieopłacone zostanie automatycznie anulowane w terminie 2 dni.

8. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9. Potwierdzenie przez SPRZEDAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

10. Oferty na towar pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY. Jeżeli NABYWCA uiścił należność za towar, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone.

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. NABYWCA posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCYmynook.pl.

2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

płatność za pobraniem– gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 500 zł

płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku NABYWCY;

płatność przelewem– na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z paragonem lub wystawioną na życzenie NABYWCY fakturą VAT

Rachunek bankowy sprzedawcy:

Mynook Barbara Buksakowska. Kornelia Nuszel s.c.

ul. Gen.J.Bema 29B/9, 81-572 Gdynia

Alior Bank: 87249000050000450038463774


tytułem: [numer zamówienia]

3. Ceny podane na stronie sklepu internetowego SPRZEDAWCY są wiążące w chwili składania zamówienia przez NABYWCĘ.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem, że do zamówień składanych w chwili obowiązywania określonej ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży zastosowanie mają obowiązujące wówczas: ceny, warunki akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

IV. DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym mynook.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. SPRZEDAWCA obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

3. Termin realizacji zamówienia standardowego nie przekracza 2-5 dni roboczych.

4. Dostępne formy dostawy i termin doręczenia:

Przesyłka kurierska DPD: -1-2 dni robocze

Poczta Polska paczka ekonomiczna: 3 dni robocze

Poczta Polska paczka priorytetowa: 1-2 dni robocze

Poczta Polska paczka 24 pobranie: 1-2 dni robocze

Paczkomaty Inpost: 1-2 dni robocze.

5. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak wadliwe działanie Internetu lub wyczerpanie zapasów magazynowych u dostawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ. Jeżeli NABYWCA uiścił należność za towar, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone.

6. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie internetowej SPRZEDAWCY

8. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

9. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

10. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

V. GWARANCJA i REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, NABYWCA może kierować w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY lub mailowo na adres e-mail:sklep@mynook.pl

2. Każdy oferowany przez SPRZEDAWCĘ produkt jest fabrycznie nowy.

3. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, NABYWCA powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.

5.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Nabywcę, będącego konsumentem.

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

7. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

8. NABYWCA w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: (i) obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla NABYWCY wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; (ii) usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.

9. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu NABYWCY usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez NABYWCĘ jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Jeżeli NABYWCA jest przedsiębiorcą, SPRZEDAWCA może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. NABYWCA, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.

VI RĘKOJMIA

1. SPRZEDAWCA zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem NABYWCY, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę NABYWCA może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. NABYWCA może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres SPRZEDAWCY. Koszt dostarczenia pokrywa SPRZEDAWCA.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym mynook.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.

2. Dane osobowe NABYWCY są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SPRZEDAWCY - Polityka prywatności

3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego mynook.pl jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. NABYWCA będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym mynook.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od NABYWCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. NABYWCA może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy SPRZEDAWCY, na adres emailsklep@mynook.pl[Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy }

3. Wzór odstąpienia o umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej SPRZEDAWCYiSpot.pl.

4. SPRZEDAWCA przesyła na adres poczty elektronicznej NABYWCY potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.

5. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCY wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do NABYWCY) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy. Jeżeli NABYWCA wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu NABYWCY poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez NABYWCĘ dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

9. Koszty zwrotu towaru ponosi NABYWCA.

10. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego mynook.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym mynook.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym mynook.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

5. W przypadku sporów, których stroną jest konsument, konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody SPRZEDAWCY na mediację, o którą wniósł konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowejwww.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.

6. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko SPRZEDAWCY przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez SAD, nie krótszym niż 5 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie iSpot.pl z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili składania zamówienia.
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę Mynook Barbara Buksakwoska, Kornelia Nuszel s.c, ul. Gen Józefa Bema 29B/9, 81-572 Gdynia o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowejmynook.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZORY WNIOSKÓW

http://static.shoplo.com/9205/files/8-reklamacja-wniosek-o-odstapienie-od-umowy-lub-obnizenie-ceny.pdf

http://static.shoplo.com/9205/files/6-reklamacja-wniosek-o-naprawe-lub-wymiane-towaru-na-nowy.pdf

http://static.shoplo.com/9205/files/2-oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umow-zawartej-na-odleglosc.pdf

Copyright © 2019 Mynook Sklepy internetowe: shoplo Design by Stronny